fbpx

Zobacz nowości: Szczegóły i Fuga

Wydawnictwo
Pauza

Literatura sautee o Piękna młoda żona

„Boha­ter Pięk­nej mło­dej żony znaj­du­je sobie tytu­ło­wą pięk­ną mło­dą żonę, by szyb­ko zra­mo­leć i wyau­to­wać się na mar­gi­nes życia. Jesz­cze jed­na myśl kieł­ku­je w jej gło­wie, nie­mal bez słów: za spra­wą dziec­ka jej rela­cja z tym intro­wer­tycz­nym męż­czy­zną zyska­ła­by na zna­cze­niu – żywio­ło­wość trze­ciej isto­ty doda­nej do nich dwoj­ga. Per­spek­ty­wa bycia z Edwar­dem przez całe życie, bez inge­ren­cji roz­ra­bia­ki, ści­ska­ła jej ser­ce. Jak łatwo się domy­ślić, po spło­dze­niu dziec­ka Edward szyb­ko lądu­je w osob­nym łóż­ku na pię­ter­ku, potem w biu­rze, a wresz­cie w dom­ku cam­pin­go­wym. No bo co to za rela­cja two­rzo­na zawsze w kon­tek­ście trze­ciej oso­by?

Piotr Kopka, Literatura sautee

Zrzut ekranu 258

Autorzy Pauzy, o których mowa w recenzji

wieringa-pion-2 small

O AUTORZE

Tommy Wieringa, okrzyknięty najważniejszym autorem holenderskim 2013 roku, rozpoczął karierę pisarską jako dziennikarz i twórca opowiadań podróżniczych. Jest autorem kilku uznanych powieści i laureatem wielu nagród, między innymi Nagrody F. Bordewijka z 2006 roku i Nagrody Libris z 2013 roku. Jego książki były też nominowane do nagród IMPAC Literary Award, Premio Strega Europeo i  Premio Gregor von Rezzori. Jego książki dotychczas wydano w piętnastu językach. Piękna młoda żona to pierwsza książka Wieringi wydana po polsku  po długiej nieobecności tego autora na naszym rynku wydawniczym.

Książki Pauzy wspomniane w recenzji

książka: 34,90 
e-book: 29,90 
Scroll to Top