fbpx

Regulamin

Regulamin Księgarni internetowej prowadzonej pod adresem www.wydawnictwopauza.pl/sklep/

Regulamin w wersji obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r.

I. Ogólne informacje o Księgarni

 1. Księgarnia internetowa (zwana dalej „Księgarnią”), działająca pod adresem www.wydawnictwopauza.pl, prowadzona jest przez Anitę Musioł prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Wydawnictwo Pauza Anita Musioł” (zwaną dalej „Wydawnictwem”), z głównym miejscem prowadzenia działalności w Warszawie (03-948), ul. Meksykańska 8/151, NIP 525-202-42-73, REGON 367470313.
 2. Dane kontaktowe:

Wydawnictwo Pauza Anita Musioł
ul. Meksykańska 8/151
03-948 Warszawa
tel. 501 177 119

e-mail: skleppauzy@wydawnictwopauza.pl
numer konta bankowego: Santander Bank Polska S.A. 95109017530000000135061668

II. Postanowienia wstępne

1. Do prawidłowego korzystania z Księgarni niezbędne jest:

a. połączenie (przewodowe lub bezprzewodowe) z siecią Internet,

b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML),

c. aktywne konto poczty elektronicznej (email),

d. minimalna szerokość ekranu, do jakiego dopasowuje się strona bez utraty funkcjonalności wynosi 360 px.

2. Korzystanie z Księgarni wymaga przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Zasady zakupów i płatności

A. Wprowadzenie

 1. Wydawnictwo, za pośrednictwem Księgarni, prowadzi detaliczną sprzedaż książek, plików elektronicznych i innych produktów (dalej jako „Towary”) na terenie Polski. Ewentualna wysyłka Towarów za granicę możliwa jest na podstawie indywidualnych ustaleń z Wydawnictwem.
 2. Księgarnia obsługuje klientów indywidualnych (konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) oraz klientów nie będących konsumentami bez możliwości przeznaczenia zakupionych Towarów do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej.
 3. Księgarnia ma prawo odmowy zawarcia umowy sprzedaży w przypadku złożenia zamówienia obejmującego liczbę Towarów wskazującą na ich przeznaczenie do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej.

B. Zasady składania zamówień

 1. Na stronie internetowej Księgarni publikowane są informacje o aktualnie dostępnych Towarach.
 2. Znajdujące się na stronie Księgarni informacje o Towarach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Przesłanie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Księgarni oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem.
 4. Zamówienia przyjmowane są przez Wydawnictwo za pośrednictwem strony internetowej Księgarni.
 5. Księgarnia, w celu ułatwienia składania zamówień, udostępnia graficzny interfejs sklepu internetowego, w tym koszyk zawierający wykaz Towarów, które w danym momencie zostały wybrane przez Klienta w celu złożenia zamówienia. Zawartość koszyka przed wysłaniem zamówienia można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu na przycisk „Koszyk”.
 6. Wygląd Towaru prezentowany w Księgarni może różnić się od wyglądu Towaru dostarczonego Klientowi, a to ze względu na ustawienia monitora Klienta, oświetlenie i inne warunki techniczne wykonania zdjęć Towarów lub podobne okoliczności. Nie może to stanowić podstawy zgłoszenia reklamacji.
 7. Klient może założyć zamówienie poprzez stronę Księgarni w następujący sposób:

a. po zalogowaniu się (Klient Księgarni) na konto klienta lub rejestracji konta (nowy Klient) w Księgarni,

b. bez rejestracji konta.

C. Konto w Księgarni

1. Klient może skorzystać z możliwości rejestracji konta w Księgarni.

2. Umowa o prowadzenie konta w Księgarni (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną) zostaje zawarta w momencie rejestracji przez Klienta jego konta.

3. W celu założenia konta w Księgarni, Klient winien podać następujące dane:

a. imię i nazwisko

b. numer telefonu komórkowego

c. adres e-mail

d. login i hasło.

4. Założenie i prowadzenie konta w Księgarni jest nieodpłatne.

5. Posiadanie konta w Księgarni pozwala na dokonywanie zakupów bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych.

6. Logowanie odbywa się przy użyciu loginu i hasła podanych w formularzu rejestracyjnym.

7. Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w każdym czasie bez podania przyczyn.

8. W celu usunięcia konta z Księgarni należy wysłać email z prośbą o usunięcie konta na adres email: skleppauzy@wydawnictwopauza.pl.

D. Formularz zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia, Klient wypełnia i wysyła formularz zamówienia znajdujący się na stronie Księgarni.
 2. Wypełniając formularz, Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów, ich liczby, wybiera sposób zapłaty oraz metodę wysyłki, wskazuje adres dostawy oraz podaje swoje dane kontaktowe, umożliwiające prawidłową identyfikację. Następnie Klient potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem Księgarni i  akceptuje ten regulamin.
 3. Klient zobowiązany jest do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

E. Zasady płatności

1. Wszelkie płatności realizowane przed wysłaniem przez Księgarnię potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji stanowią przedpłatę na poczet realizacji umowy sprzedaży.

2. Księgarnia przyjmuje do realizacji jedynie opłacone zamówienia.

3. Klient ma do wyboru:

a. płatność online za pośrednictwem serwisu PayU z natychmiastowym potwierdzeniem płatności

b. tradycyjny przelew bankowy księgowany przez bank z chwilą wpłynięcia pieniędzy na konto Wydawnictwa.

4. Płatność online:

a. realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayU, szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą, wedle wyboru Klienta,

b. operatorem płatności jest firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu(60-166) ul. Grunwaldzka 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

5. Tradycyjny przelew bankowy:

a. Klientom, którzy nie korzystają lub nie chcą korzystać z płatności internetowych online, Księgarnia umożliwia zapłatę tradycyjnym przelewem bankowym, realizowanym przez internet, w banku, lub na poczcie,

b. w razie wyboru płatności tradycyjnym przelewem bankowym wysyłka Towaru nastąpi po zaksięgowaniu wpłat na koncie Wydawnictwa, o czym Księgarnia poinformuje osobnym mailem.

c. dane konta bankowego:

Wydawnictwo Pauza Anita Musioł
Santander Bank Polska S.A.
Numer rachunku bankowego: 95109017530000000135061668

F. Potwierdzenie złożenia zamówienia

1. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma email potwierdzający przyjęcie przez Księgarnię zamówienia do realizacji.

2. E-mail potwierdzający zamówienie zostanie wysłany na adres podany w zamówieniu i będzie zawierał następujące informacje:

a. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email Klienta,

b. lista zamówionych Towarów, 

c. ceny brutto poszczególnych Towarów (cena Towaru obejmuje podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia) i, 

d. sposób płatności,

e. koszty oraz terminy i sposoby dostawy, 

f. prawo odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia Towaru Klientowi, ze wskazaniem wyjątków od tego prawa,

g. miejsce i sposób składania reklamacji.

3. Email potwierdzający zamówienie do realizacji stanowi oświadczenie Wydawnictwa o przyjęciu oferty Klienta. Z chwilą złożenia tego oświadczenia, między Wydawnictwem a Klientem zostaje zawarta umowa sprzedaży Towarów.

G. Niemożność realizacji zamówienia

 1. Księgarnia niezwłocznie zawiadomi Klienta o niemożności realizacji zamówienia w terminie przewidzianym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak danego Towaru w magazynie.
 2. Jeżeli Klient nie zaakceptuje propozycji Księgarni w zakresie nowego terminu realizacji zamówienia albo w przypadku trwałej niemożności realizacji zamówienia z uwagi na trwały brak Towaru żadna ze stron nie będzie podnosić żadnych roszczeń względem drugiej strony z tytułu braku realizacji zamówienia, a Księgarnia niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymaną wpłatę.
 3. Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia.
 4. Księgarnia zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do jego rzetelności.

H. Cena Towarów. Potwierdzenie transakcji

 1. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 2. Ceny Towarów w Księgarni są wyrażone w złotych i zawierają podatek VAT.
 3. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów. Zmiana cen Towarów nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 4. Koszty dostawy podawane są osobno. Klient wybiera opcję dostawy Towaru.
 5. Ceny zamieszczone przy oferowanych Towarach nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.
 6. Do każdej transakcji zakupu Towaru Klient otrzymuje fakturę. Poprzez akceptację zapisów niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie przez Wydawnictwo faktury w formie elektronicznej (drogą mailową).
 7. Klient może otrzymać fakturę w formie drukowanej (papierowej), jeśli wyślę takie żądanie  drogą mailową na adres skleppauzy@wydawnictwopauza.pl.

I. Zmiana zamówienia, rezygnacja z zamówienia

 1. Klient może dokonywać  zmian w zamówieniu albo z niego zrezygnować w całości do momentu wysyłki Towaru.
 2. Zmiany albo rezygnacji można dokonać kontaktując się z Księgarnią drogą mailową na adres skleppauzy@wydawnictwopauza.pl, wypełniając i wysyłając odpowiedni formularz znajdujący się nad stronie Księgarni („formularz o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru”).
 3. Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć liczby egzemplarzy lub rodzaju Towarów podanych w zamówieniu.
 4. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa do momentu wysłania Towarów. W celu rezygnacji należy skontaktować się z Księgarnią pod adresem skleppauzy@wydawnictwopauza.pl wysyłając odpowiedni formularz znajdujący się nad stronie Księgarni („formularz o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru”).

J. Zasady sprzedaży plików elektronicznych

1. Przez „pliki elektroniczne” w niniejszym regulaminie należy rozumieć e-booki (cyfrowe wydania książek), które są oferowane do sprzedaży przez Księgarnię w formatach plików umożliwiających ich odczytanie na stosownych, posiadanych przez Klienta urządzeniach elektronicznych.
2. Wydawnictwo oferuje e-booki w formatach epub i mobi.
3. Zamówienie obejmujące pliki elektroniczne może być łączone z zamówieniem obejmującym inne dostępne w Księgarni Towary, z tym, że w przypadku plików elektronicznych, po dokonaniu płatności, na wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie przesłany link umożliwiający pobranie zamówionego pliku elektronicznego.
4. W przypadku nieotrzymania linku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Klient może złożyć reklamację w trybie opisanym w punkcie VI niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku, kiedy z niezależnych od Księgarni powodów realizacja zamówienia nie jest możliwa, Księgarnia niezwłocznie poinformuje Klienta o tej okoliczności drogą mailową, a w sytuacji dokonania zapłaty za zamówione Towary, Księgarnia niezwłocznie podejmie wszelkie starania, aby zapewnić jak najszybszy zwrot wpłaconych środków na rachunek bankowy Klienta.
6. W związku z wyrażeniem przez Klienta będącego konsumentem wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania pliku elektronicznego przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy i poinformowaniu Klienta o utracie prawa do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
7. Wydawnictwo, w celu ochrony praw autorskich autorów publikacji zastrzega sobie możliwość oznaczania sprzedawanych plików elektronicznych oznaczeniami indywidualizującymi daną kopię pliku elektronicznego tzw. „znakiem wodnym”, poprzez umieszczenie w tym pliku w sposób widoczny lub w sposób niejawny danych identyfikujących konkretnego nabywcę pliku i zawartą z nim umowę. Oznaczenia takie nie służą zbieraniu jakichkolwiek informacji na temat Klienta.
8. Klient zobowiązany jest nie podejmować żadnych działań w celu usunięcia albo modyfikacji indywidualizującego dany plik elektroniczny oznaczenia.
9. Klient nie jest upoważniony do zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku, a także dalszego udostępniania pliku elektronicznego.
10. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania pliku elektronicznego ani do wprowadzania go do obrotu, zarówno w całości, jak we fragmentach; oddawania pliku elektronicznego w najem, albo do używania lub korzystania osobom trzecim; jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania pliku elektronicznego; udostępniania pliku elektronicznego w jakikolwiek sposób innym osobom w sieci Internet.

IV. Dostawa Towarów

A. Formy i koszty dostawy

1. Księgarnia proponuje swoim Klientom następujące formy dostawy:

a. odbiór osobisty,

b. wysyłka za pośrednictwem Paczkomatu InPost ( za pośrednictwem firmy InPost)

c. wysyłka za pośrednictwem kuriera (za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie – firmy DPD),

2. Klient ponosi, za pośrednictwem Księgarni, koszt dostawy Towaru na rzecz podmiotu dokonującego dostawy.

3. Koszt dostawy podany jest do wiadomości Klienta w formularzu zamówienia na etapie dokonywania wyboru sposobu dostarczenia Towaru.

4. Aktualna informacja o kosztach dostawy znajduje się na stronie Księgarni w dokumencie „Warunki dostawy”.

5. Koszt dostawy doliczany jest do kwoty zamówienia.

B. Terminy dostawy

 1. Termin dostawy to suma czasu realizacji zamówienia i przewidywanego czasu dostawy. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru opcji przesyłki. Termin dostawy jest terminem orientacyjnym.
 2. Zamówienia realizowane są niezwłocznie, przy czym realizacja zamówienia rozpoczyna się nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towarów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie dostawcy wybranego przez Klienta.

V. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie przepisami ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia Towaru Klientowi (objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta).
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej, należy we wskazanym wyżej terminie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wypełnić i podpisać „formularz o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru” znajdujący się na stronie Księgarni) i wysłać je drogą mailową na adres skleppauzy@wydawnictwopauza.pl .
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 4. Klient ma obowiązek odesłać Towary objęte odstąpieniem albo przekazać je osobie upoważnionej przez Wydawnictwo do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy.
 5. Termin odesłania Towarów jest zachowany jeśli Towary, których dotyczy odstąpienie, zostaną odesłane przed jego upływem.
 6. Towar należy zwrócić w stanie kompletnym i niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Wydawnictwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi uiszczoną cenę Towaru, oraz koszty dostarczenia rzeczy w sposób wskazany w art. 33 ustawy o prawach konsumenta.
 9. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię, Wydawnictwo nie jest obowiązane do zwrotu poniesionych, dodatkowych kosztów.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Wydawnictwo o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. Konsument ponosi koszty zwrotu do Księgarni Towarów objętych odstąpieniem. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

VI. Reklamacje

1. Towary oferowane w Księgarni są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Klient może złożyć reklamację:

a. w przypadku stwierdzenia wady Towaru,

b. w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia.

3. Klientowi, w ramach reklamacji, przysługują uprawnienia opisane w Kodeksie cywilnym w szczególności, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad, obniżenia ceny Towaru, albo odstąpić od umowy sprzedaży.

4. Reklamacje składa się w terminie siedmiu dni od dnia, w którym nastąpiła albo miała nastąpić dostawa Towarów.

5. Reklamację należy przesłać mailem na adres: sklep@wydawnictwopauza.pl.

6. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:

– przyczynę złożenia reklamacji,

– żądanie dostarczenia nowego, niewadliwego Towaru,

– dokumentację fotograficzną potwierdzającą wady fizyczne Towaru,

– numer rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu ceny za Towar.

7. Do zgłoszenia reklamacyjnego dołączyć należy dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Księgarni (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).

8. Reklamowany przez Klienta Towar (niezgodny z umową) wraz z opisem przyczyny reklamacji, należy niezwłocznie po złożeniu reklamacji drogą mailową przesłać na adres:

Motyle Książkowe
ul. Zwrotnicza 6
01-219 Warszawa

z dopiskiem: „Reklamacja”

9. Księgarnia rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu .

10. Księgarnia nie udziela gwarancji, natomiast w pewnych wypadkach Towary sprzedawane w Księgarni mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim wypadku szczegółowe warunki gwarancji wynikają z treści oświadczenia gwarancyjnego dołączonego do Towaru.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorką danych osobowych przetwarzanych w ramach Księgarni jest Anita Musioł prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Wydawnictwo Pauza Anita Musioł” z głównym miejscem prowadzenia działalności w Warszawie (03-948), ul. Meksykańska 8/151.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, to znaczy jeżeli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych albo jeżeli chciałabyś albo chciałbyś upewnić się co do zakresu i sposobów wykonywania przysługujących Ci uprawnień możesz się skontaktować:

– pod numerem telefonu +48 501 177 119

– pisząc maila na adres skleppauzy@wydawnictwopauza.pl

Możesz również skierować do mnie pytanie na piśmie i przesłać je na adres Wydawnictwa Pauza podany w punkcie 1.

3. Informacje na temat:

(i) celów i podstaw przetwarzania danych osobowych

(ii) praw osób, których dane dotyczą,

(iii) kategorii odbiorców danych,

(iv) okresów przechowywania danych

(v) i innych, wymaganych prawem znajdują się w Polityce Prywatności Wydawnictwa PAUZA.

4. Zarówno podanie przez Klienta danych osobowych, jak i ewentualna zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy, w tym w szczególności: postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 2. W przypadku konieczności dokonania zmian regulaminu, zmiany takie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wydawnictwo, jednak nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Księgarni. Do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian regulaminu stosuje się regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 3. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji. Informacje o dostępie do trybu i procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów znajdują się – w dniu wejścia w życie Regulaminu – pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php . Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2021 r. 
Zapisz się na newsletter!

Zapisz się na newsletter!

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter z książkowymi zapowiedziami Wydawnictwa Pauza, możesz zostawić nam swój adres mailowy.

Email został dodany!