fbpx

Zobacz nowości: Zaproszona i System

Wydawnictwo
Pauza

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., tzw. RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 r. oraz przywiązując ogromną wagę do prawidłowości i transparentności przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Anitę Musioł prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Wydawnictwo Pauza Anita Musioł”, proszę o uważne zapoznanie się w informacjami zamieszczonymi poniżej. 

Zwracam uwagę, że korzystanie ze strony internetowej pod adresem https://wydawnictwopauza.pl oznacza wyrażenie zgody na mechanizmy i zasady opisane poniżej.

***

Informacja na temat tego, czym są dane osobowe:

Tytułem wprowadzenia wyjaśniam, iż:

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 

Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to z kolei osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie - na przykład – imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego albo szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość danej osoby.

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

W ramach strony internetowej pod adresem https://wydawnictwopauza.pl ograniczam zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na odpowiednim poziomie.

***
Informacje ogólne

 1. Niniejsza „Polityka prywatności” (dalej jako „Polityka”) opisuje zasady gromadzenia, przechowywania i korzystania z informacji (w tym: danych osobowych) oraz praw przysługujących użytkownikom w ramach serwisu www funkcjonującego pod adresem: https://wydawnictwopauza.pl.
 2. Usługodawcą (w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną) oraz administratorem danych osobowych (dalej jako „Administrator”) jest Anita Musioł, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Wydawnictwo Pauza Anita Musioł”, z głównym miejscem prowadzenia działalności w Warszawie (03-948),ul. Meksykańska 8 lok. 151 (woj. mazowieckie), NIP: 5252024273, REGON: 367470313.
 3. Dane kontaktowe:

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, to znaczy jeżeli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych albo jeżeli chcieliby Państwo upewnić się co do zakresu i sposobów wykonywania przysługujących Państwu uprawnień proszę o kontakt:

Mogą Państwo również skierować do mnie pytanie na piśmie i przesłać je na adres Wydawnictwa Pauza podany w ustępie 2.

***
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kategorie danych osobowych

Przetwarzam następujące kategorie Państwa danych osobowych (wszystkie albo tylko niektóre z nich, w zależności od okoliczności): 

 • imię, nazwisko (w odniesieniu do firm: nazwa firmy, NIP), 
 • adres dostawy,
 • adres poczty elektronicznej 
 • numer telefonu.

Podanie danych wskazanych wyżej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania zakupu w Księgarni, utworzenia konta klienta, obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia, albo otrzymywania newslettera. 

Utworzenie konta klienta w Księgarni nie jest niezbędne, żeby złożyć zamówienie, ale w każdym wypadku podanie niezbędnych danych jest konieczne do realizacji zamówienia. 

Państwa dane przetwarzane są również wtedy, kiedy kontaktują się Państwo ze mną telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

2. Sposób pozyskiwania danych osobowych

Pozyskuję Państwa dane osobowe i pozostałe informacje o Państwa aktywności w ramach serwisu https://wydawnictwopauza.pl w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolne wprowadzenie danych w treści formularzy dostępnych w Serwisie
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Państwa jako użytkowników tzw. plików cookie ( „ciasteczek”).

3. Cel przetwarzania danych osobowych. Podstawa przetwarzania

Wykorzystuję Państwa dane osobowe w celu:

  • sprzedaży w ramach sklepu internetowego (Księgarni),
  • prowadzenia konta klienta,
  • wysyłki newslettera.

Oznacza to, że:

 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, jeżeli dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży w ramach Księgarni,
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, jeżeli – po udzieleniu przez Państwa odpowiedniej zgody - przetwarzam Państwa dane w celach marketingowych albo w związku z zadanym przez pytaniem. W takiej sytuacji Państwa dane osobowe będę przetwarzać wyłącznie w zakresie udzielonej zgody.

Ponadto, przetwarzam Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa (podatkowego albo regulacji dotyczących rachunkowości).

Podstawą przetwarzania danych są także cele wynikające z moich prawnie uzasadnionych interesów realizowanych bezpośrednio przeze mnie albo przez stronę trzecią (przez tzw. odbiorców danych, o których niżej). Dane przetwarzane mogą być również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

4. Kiedy Państwa dane osobowe zostaną usunięte? 

Państwa dane osobowe  usunę z moich zasobów po upływie czasu niezbędnego do realizacji łączącej nas umowy przedłużonego o czas przedawnienia możliwych roszczeń albo do zakończenia procesu windykacyjnego. Państwa dane zostaną zatem usunięte z moich zasobów po upływie okresów przedawnienia zobowiązań zgodnie z odnośnymi przepisami prawa i o ile dalsze przechowywanie danych nie będzie wymagane przez szczególny przepis prawa.

Jeżeli Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, ich przetwarzanie trwać będzie maksymalnie przez 5 lat od ostatniego kontaktu z mojej strony.

Pragnę podkreślić, że dokładam wszelkich starań, aby należycie chronić Państwa dane osobowe.

5. Czy podanie danych osobowych jest niezbędne?

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa albo zawarta między stronami umowa, podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe.

W pozostałych przypadkach podanie przez Państwa danych osobowych jest oczywiście dobrowolne, jednakże niepodanie niezbędnych danych uniemożliwi mi zrealizowanie albo zawarcie umowy na Twoją rzecz albo uniemożliwi nam kontakt mailowy i telefoniczny.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • usunięcia danych osobowych (czyli zrealizowania przeze mnie Państwa „prawa do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi którakolwiek z przyczyn wskazanych w art. 17 RODO
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wtedy nie będziemy mogli już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania albo innych przyczyn wskazanych w art. 21 RODO
 • przenoszenia danych osobowych.

7. Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli przetwarzam Państwa dane na podstawie udzielonej zgody mają Państwo prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywałam na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych powezmą Państwo przekonanie, że przetwarzanie przeze mnie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mogą Państwo wnieść skargę do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych. 

Organem tym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000 (czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00)
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

9. Informacja o profilowaniu

Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

10. Przekazywanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba, że będzie to konieczne dla prawidłowego wykonania łączącej nas umowy lub świadczenia usługi. 

Mogę oczywiście przekazać Państw dane osobowe organom publicznym, jeżeli będzie to wymagane przez przepis prawa.

Państw dane osobowe mogą być także ujawniane podmiotom wspierającym moje działania, czyli podmiotom dzięki którym mogę zrealizować umowę oraz dostarczyć Państwa zamówienie oraz prawidłowo funkcjonować. 

Są to tak zwani zaufani odbiorcy danych. 

Do kategorii zaufanych odbiorców należą: dostawcy usługi magazynowania, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, firmy zajmujące się obsługa płatności, banki, serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, dostawcy serwerów, w tym firmy obsługujące te serwery. 

Pełna lista zaufanych odbiorców dostępna jest w tym miejscu.

11. Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do żadnej organizacji międzynarodowej.

12. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: linuxpl.com
 2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
 3. Pod adresem https://linuxpl.com możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
 4. Firma hostingowa:
  • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
  • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
  • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
  • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
  • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
  • powołała Inspektora Ochrony Danych.

      5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:

  • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

***
PLIKI COOKIES

1. Istotne techniki marketingowe

 1. Informuję, iż stosuję analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Nie przekazuję do operatora tej usługi żadnych danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. Informuję, iż stosuję techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Informuję, iż korzystam z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, ja nie przekazuję żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Informuję, iż stosuję rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wiem, jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła ani inne dane osobowe.
 5. Informuję, iż stosuję rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej ode mnie.

2. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

3. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegam, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies proszę wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

***
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Niniejsza Polityka prywatności będzie przeze mnie zmieniana w sytuacji, gdy będzie to niezbędne ne z uwagi na: 

- wejście w życie nowych regulacji prawnych,

- nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór w zakresie danych osobowych.

2. Polityka może zostać zmodyfikowana również w przypadku zmiany technologii służącej do przetwarzania danych osobowych oraz w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

3. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące Polityki, proszę o kontakt mailowy na adres: sklep@wydawnictwopauza.pl

4. Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 21 kwietnia 2020 r.

Scroll to Top