fbpx

Zobacz nowości: Zaproszona i System

Wydawnictwo
Pauza

Literatura Sauteé o książce „Andromeda”

I ja wła­śnie też nie wiem, czy ta dość mod­na w mojej bań­ce, choć jed­no­cze­śnie niszo­wa, współ­cze­sna pro­za jest rze­czy­wi­ście wybit­na. Czę­sto nie. Iry­tu­je mnie, że np. maga­zyn “Książ­ki” co dru­gą z tych powie­ści okrzy­ku­je arcy­dzie­łem, to samo ocie­ka z blur­bów pod­ru­ko­wa­nych na okład­kach, a ja żad­ne­go nowe­go arcy­dzie­ła od daw­na nie czy­ta­łem. Ostat­nio żona zarzu­ci­ła mi, że nie czy­tam tych ksią­żek, bo uwa­żam je za głu­pie. Wca­le tak nie myślę. Po pro­stu mnie nudzą i uwa­żam je za przereklamowane.

W Andro­me­dzie chy­ba uda­ło się wychwy­cić ten wła­śnie ton. I tak powieść repre­zen­tu­je tę wła­śnie niszę lite­rac­ką, a jed­no­cze­śnie zdra­dza pew­ną wąt­pli­wość w war­tość ksią­żek ją repre­zen­tu­ją­cych. Brzmi cał­kiem uczciwie.

Autorzy Pauzy, o których mowa w recenzji

Therese Bohman

O AUTORZE

Therese Bohman to znana i ceniona pisarka szwedzka. Jest autorką czterech powieści, z których każda wzbudziła uznanie krytyków literackich w kraju autorki i za granicą. W 2016 roku jej trzecia powieść, O zmierzchu, otrzymała nominację do Nagrody Augusta, najbardziej prestiżowej szwedzkiej nagrody literackiej.

W Polsce książki Therese Bohman ukazują się w odwrotnej kolejności niż w oryginale: najpierw w styczniu 2019 roku do rąk czytelników trafiła najnowsza powieść O zmierzchu, jako druga wydana została Ta druga (kwiecień 2020), zaś w marcu 2021 roku ukazał się debiut autorki Utonęła.

W marcu 2023 roku, zaledwie kilka miesięcy po szwedzkiej premierze, do rąk polskich czytelników trafia najnowsza powieść autorki, Andromeda.

Latem 2019 roku Therese Bohman gościła w Warszawie na festiwalu literackim Big Book Festival.

Wszystkie książki Therese Bohman ze szwedzkiego przełożyła Justyna Czechowska.

Książki Pauzy wspomniane w recenzji

Scroll to Top