fbpx

Zobacz nowość: Szczegóły

Wydawnictwo
Pauza

Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJA O PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Mając na względzie treść art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., tzw. RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 r. oraz przywiązując ogromną wagę do prawidłowości i transparentności przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Anitę Musioł prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Wydawnictwo Pauza Anita Musioł”, proszę o uważne zapoznanie się w informacjami zamieszczonymi poniżej.  

1. Administratorką Twoich danych osobowych jest:

Anita Musioł

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Wydawnictwo Pauza Anita Musioł”, z głównym miejscem prowadzenia działalności w Warszawie (03-948), ul. Meksykańska 8/151, NIP: 5252024273, REGON: 367470313

2. Dane kontaktowe: 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, to znaczy jeżeli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych albo jeżeli chciałabyś albo chciałbyś upewnić się co do zakresu i sposobów wykonywania przysługujących Ci uprawnień możesz się ze mną skontaktować:

  • pod numerem telefonu +48 501 177 119
  • pisząc maila na adres info@wydawnictwopauza.pl

Możesz również skierować do mnie pytanie na piśmie i przesłać je na adres Wydawnictwa Pauza podany w punkcie 1.

3. Skąd pozyskałam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe pozyskałam bezpośrednio od Ciebie, w konsekwencji udzielonej przez Ciebie zgody.

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane? 

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) i f) RODO.

5. Kategorie danych osobowych

Będę przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych (wszystkie albo tylko niektóre z nich, w zależności od okoliczności): 

  • imię
  • adres email

6. Kiedy usunę Twoje dane osobowe? 

Jeżeli Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, ich przetwarzanie trwać będzie maksymalnie przez 5 lat od ostatniego kontaktu z mojej strony, chyba że wcześniej cofniesz udzieloną mi zgodę.

Chcę, żebyś wiedział, że dokładam wszelkich starań, aby należycie chronić Twoje dane osobowe.

7. Czy musisz podać mi swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest oczywiście dobrowolne, jednakże niepodanie niezbędnych danych uniemożliwi nam kontakt.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych 

Pamiętaj, że masz prawo do:

  • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
  • sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych, w przypadku, gdy Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • usunięcia Twoich danych osobowych (czyli zrealizowania przez nas Twojego „prawa do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi którakolwiek z przyczyn wskazanych w art. 17 RODO
  • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wtedy nie będziemy mogli już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania albo innych przyczyn wskazanych w art. 21 RODO
  • przenoszenia Twoich danych osobowych.

9. Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli przetwarzam Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody masz prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonywałam na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych poweźmiesz przekonanie, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, możesz wnieść skargę do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych. 

Organem tym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00

godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000 (czynna w dni robocze od: 10.00 – 14.00)

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

11. Informacja o profilowaniu

Twoje dane osobowe nie będą profilowane.

12. Przekazywanie danych osobowych.

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba, że będzie to konieczne dla prawidłowego świadczenia usługi. Mogę oczywiście przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, jeżeli będzie to wymagane przez przepis prawa.

Twoje dane osobowe mogą być także ujawniane podmiotom wspierającym moje działania, takim jak serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie księgowe, prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów, w tym firmy obsługujące te serwery.

13. Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) ani do żadnej organizacji międzynarodowej.

Scroll to Top